Regulamin pierwszej edycji TEObox

#teobox

REGULAMIN KONKURSU TEObox (edycja 1) Z DNIA 01.08.2018

I. Postanowienia ogólne

1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 471).
2. Organizatorem konkursu na dedykowanej stronie internetowej „TEObox” (teobox.pl), portalu społecznościowym Facebook TEO (facebook.com/karmateo) oraz na portalu społecznościowym Instagram PUPIL Foods (instagram.com/pupilfoods) jest firma PUPIL Foods sp. z o.o. z siedzibą w Nowych Skalmierzycach, ul. 3 Maja 16, NIP 622-22-92-940, Regon 250927513.
3. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1.08.2018 do 30.09.2018 i rozgrywa się w dwóch etapach. Przystąpienie do Konkursu, w sposób określony w V pkt. Regulaminu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
4. Fundatorem nagród i podmiotem odpowiedzialnym za ich wydanie jest Organizator.
5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmiana bądź usunięcie.
7. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
8. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook i Instagram.
9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

II. Uczestnik konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
b) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również Regulaminu Facebook i Instagram;
c) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
d) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub Instagram;
e) uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.
f) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

III. Nagrody dla Uczestników

1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach, udział w drugim etapie nie jest obowiązkowy.
2. Przewidziana nagroda w I etapie konkursu:
a) Zestaw prezentowy (dalej „TEObox”) z produktami linii karm TEO i miską na karmę dla psa lub kota.
3. W drugim etapie konkursu przewidziano nagrody za I, II i III miejsce.
a) I miejsce : Tablet HUAWEI MediaPad T3 10 WiFi, miesięczny zestaw karmy TEO dla psa lub kota (produkty uzależnione od wieku, wielkości zwierzęcia), kupon rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym pupilkarma.pl
b) II miejsce: Głośnik JBL FLIP 4, miesięczny zestaw karmy TEO dla psa lub kota (produkty uzależnione od wieku, wielkości zwierzęcia), kupon rabatowy do wykorzystanie w sklepie internetowym pupilkarma.pl
c) III miejsce: Smartwatch Xiaomi Amazfit Bip, miesięczny zestaw karmy TEO dla psa lub kota (produkty uzależnione od wieku, wielkości zwierzęcia), kupon rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym pupilkarma.pl

IV. Miejsce i czas Konkursu

1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook (facebook.com/karmateo), a także na stronie Internetowej (teobox.pl).
2. I Etap Konkursu rozpoczyna się dnia 01.08.2018 roku.
3. II Etap Konkursu rozpoczyna się po wysłaniu do wszystkich Uczestników nagrody z I etapu Konkursu (pkt. III niniejszego Regulaminu).

V. Zasady uczestnictwa w Konkursie

I Etap
1. Zadaniem Uczestnika w I etapie konkursu jest:
a) wstawienie zdjęcia ukazującego psa lub kota uczestnika na swojej tablicy na portalu Facebook lub Instagram i otagowanie go w opisie zdjęcia według zaleceń opisanych w poście konkursowym.
2. Organizator dokona subiektywnej oceny i wybierze do 100 zdjęć uczestników. Uczestnicy, których zdjęcia znajdą się w oddzielnym folderze utworzonym na profilu Facebook TEO (facebook.com/karmateo) pod nazwą „TEObox”, otrzymają zestaw prezentowy „TEObox”

II Etap
1. Zadaniem uczestnika w II, opcjonalnym, etapie konkursu jest:
a) wstawienie zdjęcia ukazującego pupila uczestnika z zestawem prezentowym „TEObox” na swojej tablicy na portalu Facebook lub Instagram i otagowanie go w opisie zdjęcia według zaleceń opisanych w ulotce dołączonej do Zestawu.
2. Organizator dokona subiektywnej oceny i wybierze 3 zdjęcia uczestników, którzy otrzymają nagrody rzeczowe (pkt III. Regulaminu).

VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbiór nagród

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook, opcjonalnie Instagram.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. V Regulaminu.
Odbiór nagrody „TEObox” za I etap Konkursu:
„TEObox” otrzyma uczestnik, którego zdjęcie zostało opublikowane w osobnym albumie na portalu społecznościowym Facebook TEO (facebook.com/karmateo), a także na portalu społecznościowym Instagram PUPIL Foods (instagram.com/pupilfoods).
3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika Nagrody jest przesłanie w ciągu 3 dni wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook TEO (facebook.com/karmateo) z następującymi danymi:
a) imię i nazwisko
b) adres korespondencyjny
c) numer telefonu
d) adres mailowy
4. Brak wysłania wiadomości, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do Nagrody.
5. Przyznane w Konkursie nagrody za I etap zostaną wysłane Uczestnikom po 20.08.2018.
6. Nagrody zostaną wysłane za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
8. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.
9. Informacje o przyznaniu nagród za I, II, III miejsce z drugiego etapu konkursu przekazane zostaną poprzez wiadomość prywatną przez portal społecznościowy Facebook TEO (facebook.com/karmateo).
10. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody za II etap Konkursu jest przesłanie w ciągu 10 dni wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a) imię i nazwisko
b) adres korespondencyjny
c) numer telefonu
d) adres mailowy
11. Brak wysłania wiadomości, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
12. Przyznane w Konkursie Nagrody zostaną wysłane Uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora danych do wysyłki.
13. Jeden Uczestnik może otrzymać w I etapie Konkursu tylko jedną Nagrodę.
14. Nagrody zostaną wysłane za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
15. Przyznane Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
16. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
17. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz Regulaminem Facebooka i Instagrama, w szczególności Uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook i Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka i Instagrama;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka i Instagrama kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook i Instagram w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
f) nie ukończyli 18 lat.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pupil Foods Sp. z o. o. z siedzibą w Nowych Skalmierzycach ul. 3 Maja 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce
zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Pupil Foods Sp. z o.o. jest Pan Mirosław Kaczmarczyk, e-mail [email protected]
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ( do momentu rozstrzygnięcia i zakończenia konkursu.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
6. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie, w przypadku niepodania danych uczestnictwo w konkursie będzie niemożliwe.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych,
• wniesienia sprzeciwu,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
8. W momencie usunięcia danych Uczestnik traci możliwość dalszego uczestnictwa w konkursie.
9. Podanie danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przewarzanie, lecz wyłącznie w celu uczestnictwa w konkursie.

IX. Prawa autorskie

1. Uczestnik, poprzez przesłanie zdjęcia oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa osobiste i majątkowe do nadesłanej fotografii oraz że nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich, a także że fotografia nie narusza praw osób trzecich i wszystkie osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie ich wizerunku.
2. Z chwilą wstawienia zdjęcia ,według zasad opisanych w punkcie V niniejszego Regulaminu, Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęcia (zwanego dalej również „Utworem”) na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a) rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż określony w pkt V Regulaminu: publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
b) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
c. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
d. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
3. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
4. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do Utworu

Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected] i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres wcześniej wysłany przez Użytkownika w wiadomości prywatnej na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.
X. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.